-->

REZULTATE ADMITERE - ÎNMATRICULĂRI SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 


Administraţie publică ZI - PDF


Administraţie publică ID - PDF


Poliție locală - PDF


Drept european si international - PDF


Drept - PDFManagement și administrație europeană - PDF


Drept penal și criminalistică - PDF


 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI


LICENȚĂ - Drept european si international - PDF


LICENȚĂ - Drept PDF


 

MASTERAT - Management și administrație europeană - PDF


Calendar Admitere 2021

Programe de studii

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani pentru domeniul Științe Administrative şi domeniul Drept IF, cu durata studiilor de 4 ani

Pentru sesiunile de Admitere Iulie şi Septembrie 2021, FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează admitere la următoarele programe:STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – învățământ cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

În anul 2021, FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează examen de admitere pentru următoarele programe:

Taxa inscriere - 225 lei(maxim 2 programe) + 50 lei fiecare program suplimentarTaxa inmatriculare - 150 lei + avans taxa (pentru cei la cu taxa)

Metodologie admitere
Accesează butonul Descărcare pentru a vizualiza documentul.Descărcare

PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2021


Descarcă formularul probei de testare de 📄 aici


Descarcă formularul probei de testare de 📄 aici


Dosarul de înscriereDosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de licenţă trebuie să conţină:


a) cerere de înscriere tip;

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);

b2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.

c) foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;

d) diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;

e) foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;

f) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

g) 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);

i) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc.

j) cartea de identitate/paşaport – 2 copii;

k) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată ONLINE sau de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);

l) 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;

m) dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; 

n) procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.


 

Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat trebuie să conţină:


a) cerere de înscriere tip;

b) diploma de bacalaureat în original;

c) diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului) – în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor de lungă durată/ adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);

c2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă.

d) copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

e) copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

f) cartea de identitate/ paşaport– copie;

g) copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

h) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;

i) 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;

j) chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).;

k) procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului

Rezultate Înmatriculări - Sesiunea Iulie 2021

Licență zi 

Administrație Publică

Poliție Locală

Drept European Internațional

Drept

 

Licență fără frecvență 

Administrație Publică ID

Masterat

Management și administrație europeană

Drept penal și criminalistică

 

Români de pretutindeni masterat:

Management și administrație europeană

Drept penal și criminalisticăRezultate Admitere Septembrie 2020

Rezultate Admitere Iulie 2020Persoană de contact - Admitere 2021

Adresa de email: admitere.fdsa@usm.ro;
Telefon: 0756732015;
Persoana de contact: Mihai Ștefănoaia