-->

DREPT – DR, Domeniul de studii – DREPT

Programul de studii Drept este acreditat cu respectarea condițiilor generale și specifice ale ARACIS – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în egală măsură cu programul de studii Administrație Publică. Studiile de licenţă sunt concepute dintr-o perspectivă europeană, fiind structurate pe parcursul a patru ani. Programul de studii face parte din domeniul de studii universitare de licenţă Drept. În cadrul său sunt formaţi specialiști în domeniul juridic, asigurându-se pentru aceștia cadrul necesar de calificare superioară. Misiunea strategică a programului de licenţă este de a contribui la specializarea studenţilor în domeniul juridic, prin însușirea de cunoștinţe teoretice solide și dezvoltarea de abilităţi practice și de cercetare, care să le asigure accesul ca profesioniști pe piaţa muncii.

Principale competenţe asigurate
Curricula universitară oferită de această specializare răspunde cerinţelor contemporane ale învăţământului universitar, fiind aliniată la standardele naționale și internaţionale după care se pregătesc specialiști în domeniul juridic, oferind posibilitatea ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să-și continue studiile prin programele de masterat și doctorat. Parcurgerea disciplinelor din planul de învăţământ asigură pregatirea juridică necesară, determinând dezvoltarea de multiple competenţe și aptitudini specifice acestui domeniu, dintre care amintim: ▪ Cunoașterea, înţelegerea și utilizarea conceptelor și teoriilor juridice, precum și a principiilor și metodelor fundamentale specifice mediului juridic; ▪ Explicarea și interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor și tendinţelor specifice activităţii juridice, capacitatea de a concepe și redacta acte procesuale și procedurale; ▪ Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, precum și utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informaţii și gestionare de baze de date specifice activităţii juridice; ▪ Culegerea, analiza și interpretarea de date și informaţii cantitative și calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze și/sau evaluări argumentate pentru decizii și demersuri juridice.

Oportunităţi în carieră
Programul de studii Drept pregătește specialiști în domeniul juridic și anume: magistraţi (judecători și procurori), avocaţi și secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocatură sau ai cabinetelor individuale, notari publici și secretari ai acestora; executori judecătorești, conducători carte funciară, grefieri, secretari la instanţele judecătorești și parchete, consilieri juridici la societăţi comerciale, regii autonome sau companii naţionale, funcţionari în administraţia publică centrală și locală, lucrători în poliţie și serviciile de securitate, diplomaţie. Prin gama largă a pregătirii care le este oferită, absolvenţii acestui program de studii au posibilităţi de afirmare și în domenii conexe cu cele juridice, cum sunt: publicistica, arhivistica, învăţământul juridic și administrativ, mediere, iniţierea de afaceri și funcţionari la instituţii bancare, partide politice, instituţii interne și externe privind apărarea drepturilor omului, mediatori, lichidatori, instituţii de arbitraj comercial, consilieri și experţi pe domeniul juridic la structurile parlamentare etc.

Ocupaţii posibile conform COR:
Adjunct al procurorului general - 111101; Administrator judiciar - 241219; Administrator public - 242208; Administrator societate comercială - 242111; Agent consular - 242212; Analist armonizare legislativă - 261912; Asistent de cercetare în domeniul Ştiinţelor juridice - 261916; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii superioare) - 243217; Atașat diplomatic - 111232; Auditor intern în sectorul public - 241306; Avocat - 261101; Cercetător în domeniul Ştiinţelor juridice - 261915; Consilier administraţia publică - 242201; Consilier afaceri europene - 242214; Consilier al ministrului - 111205; Consilier armonizare legislativă - 261910; Consilier de probaţiune - 261921; Consilier diplomatic - 111201; Consilier forţă de muncă și Şomaj - 242301; Consilier guvernamental - 111202; Consilier instituţii publice - 111204; Consilier parlamentar - 111230; Consilier prezidenţial - 111229; Consilier proprietate industrială autorizat - 261918; Consilier și consultant juridic - 111203; Consilier vânzări asigurări - 241245; Consul - 111233; Consul general - 111206; Consultant prezidenţial și guvernamental - 111236; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) - 335106; Curier diplomatic - 243214; Director de cabinet - 111209; Director instituţie publică - 111207; Examinator de stat de specialitate - 242210; Executor bancar - 261917; Executor judecătoresc - 261901; Expert accesare fonduri structurale și de coeziune - 242213; Expert achiziţii publice - 214946; Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei și comerţului - 242219; Expert armonizare legislativă - 261911; Expert centre de perfecţionare - 231006; Expert forţă de muncă și Şomaj - 242302; Expert jurist - 261903; Expert prevenire și combatere a corupţiei - 261920; Expert/ inspector vamal - 335105; Grefier Şef de secţie (Curte de Apel, Tribunal, Parchete) - 121910; Grefier-Şef (Judecătorie, Parchet) - 121909; Inspector asigurări - 241206; Inspector coordonator asigurări - 241246; Inspector de integritate - 242209; Inspector de specialitate asigurări - 241242; Inspector de specialitate forţă de muncă și Şomaj - 242303; Inspector de stat Şef - 111212; Inspector probaţiune - 261922; Inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/ procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 111132; Inspector-Şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 111129; Inspector-Şef în administraţia publică - 111213; Judecător - 261202; Judecător inspector - 261204; Jurisconsult - 261102; Lichidator - 241218; Magistrat-asistent - 261203; Magistrat - asistent - Şef - 111214; Mediator - 243202; Membru al Consiliului Superior al Magistraturii - 111130; Notar - 261906; Organizator/ conceptor / consultant formare - 242403; Prefect - 111218; Președinte Curtea de Conturi a României - 111112; Președinte Curte de Apel - 111111; Președinte de Judecătorie - 111113; Președinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, la Curtea de Apel, Tribunale și Judecătorii) - 111115; Președinte tribunal - 111116; Președinte Înalta Curte de Casaţie și Justiţie - 111110; Prim-adjunct al procurorului general - 111120; Prim-procuror - 111118; Prim-procuror adjunct - 111119; Procuror - 261201; Procuror general - 111122; Procuror Şef de secţie - 111123; Procuror Şef de secţie adjunct - 111124; Profesor în învăţământul gimnazial - 233002; Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001; Profesor în învăţământul profesional și de maiștri - 232001; Purtător de cuvânt - 243206; Referent - 331309; Referent de specialitate asigurări - 241244; Referent de specialitate forţă de muncă și Şomaj - 242305; Referent relaţii externe - 242215; Registrator carte funciară - 261913; Secretar Parlament - 111126; Secretar diplomatic - 111234; Secretar general - 111219; Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii - 111131; Secretar general al Guvernului - 111125; Secretar Primărie, Prefectură - 111302; Secretar procuratură - 334201; Specialist sistem asigurări - 241250; Subprefect - 111226; Subsecretar de stat - 111140; Viceconsul - 111235; Vicepreședinte (la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Curtea de Apel, Tribunale și Judecătorii) - 111128; Şef departament - 111223; Şef laborator criminalistică - 121912; Şef protocol de stat - 111224; Şef serviciu instituţie publică – 111225.

 

Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de licență și de masterat pot opta ulterior şi pentru cariera didactică, modulele de pregătire psihopedagogică oferindu-le oportunitatea certificării pentru profesii didactice. Pentru detalii, click aici.