-->

DREPT EUROPEAN - DE, Domeniul de studii – Drept

Programul de masterat Drept european este acreditat și se adresează, atât absolvenților cu diplomă de licență în domeniul juridic, cât și absolvenților din alte domenii. Misiunea programului de masterat se încadreaza în profilul Facultatii de Drept și Științe Administrative a Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, identificându-se cu educația de specialitate și cu cercetarea știintifică bazată pe aprofundarea și investigarea teoretico-practică a unor instituții juridice europene.
Misiunea strategică a programului este de a contribui la pregătirea studenților masteranzi, prin însușirea de cunoștințe teoretice solide și dezvoltarea de abilități practice și de cercetare care să le asigure accesul ca profesioniști pe piața muncii din domeniu în context european. Cum orice realitate a vietii profesionale, sociale și personale poate fi exprimată în formă juridică, studiul aprofundat al legislației europene în interdependența cu legislația națională, axat pe teme de actualitate, reprezintă un avantaj major pentru absolvenții acestei specializări. Curriculumul aferent programului de studii de masterat Drept european include discipline de sinteză și de aprofundare în domeniul juridic, discipline obligatorii și opționale, cursuri și seminarii; studiile se finalizează cu o teză de disertație elaborată sub coordonarea unui membru al staff-ului didactic și  de cercetare. Scopul final este asigurarea unor competențe juridice generale și de specialitate absolut necesare specialiștilor din domeniile juridic, diplomatic, economic, social ș.a.
 
Principale competențe profesionale specifice programului de studii
▪ Culegerea de date și informații referitoare la o problemă de drept concretă; analiza și interpretarea acestora. ▪ Analiza și selecția riguroasă a elementelor care să ducă la stabilirea corectă a situațiilor de fapt și încadrarea lor în drept, în vederea adoptării unei soluții. ▪ Asumarea de responsabilități pentru a rezolva probleme și situații concrete, referitoare la cunoașterea și aplicarea legislației. ▪ Capacitatea de a utiliza în practică instrumente specifice instituțiilor de profil specifice dreptului, în fundamentarea de proiecte și programe, precum și în derularea și managementul acestora. ▪ Cunoașterea și aplicarea instituțională a fenomenului socio-juridic, a normelor juridice în formă structurată și organizată pe domeniile întregului sistem de drept. ▪ Explicarea și interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor și tendințelor specifice activității în domeniul juridic, în evoluția istorică și în contextul specific societății actuale.  

Competențe transversale
▪ Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte și calități profesionale diferite (avocat, judecător, procuror, notar public, consilier juridic, expert etc.).
▪ Autocontrolul învățării și utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a comunicării, precum și accesarea de baze de date cu informații juridice sau baze de date specifice activității din diferitele structuri organizaționale (instanțe, parchete, uniuni profesionale, instituții administrative, entități internaționale). ▪ Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional în cel puțin o limbă de circulație internațională. ▪ Capacitatea de a preda cunoștințe specifice modului juridic de gândire și acțiune. ▪ Recunoașterea și respectarea diversității și multiculturalității, aplicarea valorilor și eticii profesiei și executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie și independență profesională.

Principale abilități specifice
▪ Competențe lingvistice privind limbajul specific dreptului european, atât în limba română, cât și în limbi străine de largă circulație internațională. ▪ Abilități avansate de documentare și redactare, care să-i permită masterandului elaborarea de acte juridice, de lucrări cu caracter științific, referate, eseuri, memorii etc., într-o formă adecvată. ▪ Abilități argumentative și retorice, care să-i permită absolventului să susțină idei și argumente în public sau să pledeze în fața unei instanțe de nivel european. ▪ Abilități de comunicare și interrelaționare, inclusiv într-un mediu multicultural. ▪ Abilitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, pentru a rezolva probleme specifice (pregătire și prezentare de pledoarii în cazuri practice specifice, abilitatea de a se manifesta în cadrul unor workshop-uri, abilitatea de a prezenta o lucrare cu caracter științific în cadrul unei conferințe). ▪ Abilitatea de a planifica și duce la îndeplinire sarcinile specifice rezolvării unor probleme complexe de drept. ▪ Abilitatea de a lucra cu sistemele informatice specifice (hardware și software specializat).

 

Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de licență și de masterat pot opta ulterior şi pentru cariera didactică, modulele de pregătire psihopedagogică oferindu-le oportunitatea certificării pentru profesii didactice. Pentru detalii, click aici.