-->

CRITERII SPECIFICE ADMITERE 2022 FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE SUCEAVA (Anexa la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere)

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor de 3 ani pentru domeniul Științe Administrative şi domeniul Drept IF, cu durata studiilor de 4 ani

Pentru sesiunile de Admitere Iulie şi Septembrie 2022, FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează admitere la următoarele programe:

DOMENIUL DE STUDII

PROGRAM DE STUDIU

DURATA - FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Administraţie publică

3 ani - IF

Administraţie publică

3 ani - ID

Poliţie locală

3 ani - IF

DREPT

Drept

4 ani - IF

Drept european și internațional

4 ani - IF

Drept*

4 ani - ID

* Sub rezerva obținerii aprobărilor legale

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

În anul 2022, FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE organizează examen de admitere pentru următoarele programe: 

DOMENIUL DE STUDII

PROGRAM DE STUDIU

DURATA - FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Management şi administraţie europeană

2 ani - IF

Politici publice în sănătate*

2 ani - IF

DREPT

Drept penal și criminalistică

2 ani - IF

Drept european

2 ani - IF

* Sub rezerva obținerii aprobărilor legale

 

IMPORTANT:

 • Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfășura și on-line, utilizând platforma de înscriere disponibilă la adresa admitere.usv.ro, caz în care documentele necesare înscrierii se vor încărca pe platformă în format pdf/jpg (scanate sau fotografiate) (Conform R10 - Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere)
 • Se pot asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MEN şi/sau din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă (după caz). 
 • La momentul înscrierii candidații trebuie să facă dovada stării de sănătate cu adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului medical studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la programul de studii Poliție locală. În cazul înscrierii on-line adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar poate fi transmisă scanat și fără a fi vizată de cabinetul medical al universității, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la programul de studii Poliție locală.
 • Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii 

Poliție locală sunt obligaţi să depună la dosarul de înscriere, pentru dovada stării de sănătate, următoarele documente:

 1. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală” ;
 3. adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de admitere la Poliție locală”.

 

 1. PROBE DE CONCURS LA EXAMENUL DE ADMITERE 2022

 

II.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – învățământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă (ID), cu durata studiilor 3 ani (Poliție Locală – IF, Administrație Publică - IF și ID) / 4 ani (Drept - IF)

 

Media de admitere se calculează pentru toate programele de studii de licenţă astfel:

Proba 1: media examenului de bacalaureat (60%);

Proba 2: cea mai mare notă obținută la disciplinele examenului de bacalaureat (dintre probele de evaluare susținute în scris) (40%).

NOTĂ

Pentru candidații care provin din țări unde examenul de bacalaureat sau echivalent nu este corelat unor note, comisia de admitere pe facultate va decide asupra notelor din foaia matricolă sau echivalentă pe care le va lua în calcul pentru media de admitere.

 

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins. 

 

Pentru programul de studii POLIȚIE LOCALĂ:

Pe lângă probele prezentate mai sus (Proba 1, Proba 2 și Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive), candidații pentru programul de studii POLIȚIE LOCALĂ trebuie să promoveze și:

Proba de verificare a capacității motrice care constă în:

Candidați:

 1. a) Viteză, 50 metri: cel puțin 9,5’’
 2. b) Rezistență, 1000 metri: cel puțin 7’
 3. c) Flotări: cel puțin 20 repetări în maximum 1’

 

Candidate: 

 1. a) Viteză, 50 metri: cel puțin 15’’
 2. b) Rezistență, 800 metri: cel puțin 8’
 3. c) Ridicări de trunchi din culcat: cel puțin 20 repetări în maximum 1’ și 30’’ 

 

Proba de verificare a capacității motrice va fi finalizată cu Admis/ Respins.

 

Criterii de departajare pentru medii egale

La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de IF şi ID departajarea se va face după:

Criteriul I: Media generală la examenul de bacalaureat;

Criteriul II: Nota cea mai mare de la probele scrise ale examenului de bacalaureat;

Criteriul III: A doua cea mai mare notă (în ordine descrescătoare) obținută la probele scrise ale examenului de bacalaureat.

 

II.2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvenţă (IF) cu durata studiilor de 2 ani

 

Media de admitere se calculează astfel:

Proba 1: media examenului de licenţă/diplomă (60%);

Proba 2: media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite), (40%).

Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.

 

Criterii de departajare pentru medii egale

La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:

Criteriul I: Media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

Criteriul II: Media ponderată a ultimului an de studii de licenţă (pentru absolvenţii care au terminat studiile în sistem cu credite) sau media generală a ultimului an de studii (pentru absolvenţii care au terminat în sistem fără credite).

 

Cuantumul taxelor este cel stabilit prin Hotărârea Senatului Universității.Persoană de contact - Admitere 2022

Adresa de email: admitere.fdsa@usm.ro;
Telefon: -;
Persoana de contact: -