-->

MANAGEMENT ȘI ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ - MAE, Domeniul de studii – ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Programul de studii de masterat Management şi Administraţie Europeană este acreditat conform prevederilor legislative în vigoare. Programul de masterat abordează un domeniu interdisciplinar, aflat la graniţa dintre ştiinţe economice şi ştiinţe administrative şi vizează transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor care să le permită viitorilor absolvenţi să îşi construiască şi să îşi consolideze o carieră în instituţiile europene, acordându-le posibilitatea reală de a ocupa funcţii manageriale în sectorul public. Misiunea strategică a programului de masterat este de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a administraţiei publice în plan local, regional şi naţional, prin specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul managementului şi administraţiei europene, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi prin dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare, care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul concurenţial european actual şi la studiile doctorale.

Competențe profesionale generale ale programului de studii
▪ Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ si calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura de specialitate în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete; ▪ Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă şi orală, inclusiv în cel puţin una-două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză); ▪ Utilizarea tehnologiilor informatice pentru activităţi specifice; ▪ Capacitatea de asumare a riscurilor şi responsabilităţilor de a elabora un program personal de autoperfecţionare; ▪ Capacitatea de a acţiona independent şi creativ, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme şi de a comunica rezultatele în mod convingător; ▪ Culegerea, sintetizarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor din domeniul public european; ▪ Aplicarea de tehnici şi strategii manageriale moderne pentru eficientizarea funcţionării serviciilor publice europene; ▪ Dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiză statistică, evaluare etc); ▪ Aplicarea normelor europene; ▪ Atingerea nivelului de performanţă aşteptat în gestionarea reformei administraţiei publice europene.

Competențe de specialitate ale programului de studii
▪ Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte şi demersuri profesionale specifice administraţiei comunitare; ▪ Capacitatea de sintetizare şi interpretare a politicilor şi programelor administraţiei publice europene, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile; ▪ Analiza de independentă a problemelor publice ale instituţiilor comunitare şi capacitatea de a comunica şi a demonstra soluţiile alese; ▪ Capacitatea de a evalua probleme complexe din sfera instituţional-europeană şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii; ▪ Abilitatea de identificare, formulare, analiză şi rezolvare de probleme din domeniul economiei şi administraţiei europene; ▪ Adaptarea şi transferul know-how-lui privind formularea şi implementarea strategiilor de management public din statele europene, în sistemul românesc.      

Principale competențe transversale
▪ Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil într-un context motivaţional şi antrenant a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale; ▪ Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; ▪ Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Principale abilități specifice
▪ Utilizarea integrată a aparatului administrativ, conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; ▪ Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi pentru a fundamenta decizii constructive; ▪ Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative.

Oportunităţi în carieră
Absolvenţii acestui program beneficiază de avantajul corelării competențelor dobândite la studiile de licenţă cu noul program de formare profesională interdisciplinară în domeniul managementului şi administraţiei europene. Aceștia pot ocupa locuri de muncă extrem de diverse, atât în mediul public, cât şi în cel privat: ▪ administraţia publică centrală şi locală; ▪ instituţii şi organisme europene; ▪ instituţii culturale, de cercetare, învăţământ, mass-media; ▪ organizaţii non-guvernamentale etc.
Principalul sector care va putea beneficia de competențele dobândite de către absolvenții acestui program de studii de masterat îl reprezintă administraţia publică (de la nivel central şi local), sector beneficiar al fondurilor europene.

 

Studenţii înmatriculaţi la programele de studii de licență și de masterat pot opta ulterior şi pentru cariera didactică, modulele de pregătire psihopedagogică oferindu-le oportunitatea certificării pentru profesii didactice. Pentru detalii, click aici.